Hiszpański


dla


firm i instytucji

PL EN


Academia Españoles od prawie 10 lat prowadzi kursy języka hiszpańskiego dla firm i instytucji.
Do grona naszych Klientów należy wiele firm z branży finansowej, informatycznej czy farmaceutycznej.

Uczymy zarówno Polaków jak i obcokrajowców przebywających w Warszawie. Wszyscy nasi lektorzy są rodowitymi Hiszpanami (tzw. native speaker).
Doskonałą znajomość języka łączą z umiejętnościami dydaktycznymi oraz pasją i zaangażowaniem.
Nasi lektorzy znają biegle język angielski, jednak nauka prowadzona jest w języku hiszpańskim.
Głównym celem realizowanym w trakcie zajęć jest nauczenie komunikowania się w języku hiszpańskim. Zakres przekazywanej wiedzy tj. gramatyki i słownictwa jest dostosowywany do potrzeb słuchacza.
Wybierając naszą ofertę zyskują Państwo pewność, że Wasz nauczyciel będzie odpowiednio przygotowany do swojej roli. Gdyby z przyczyn losowych lub na Państwa życzenie konieczna byłą zmiana lektora zapewnimy niezwłocznie zastępstwo (nasza szkoła zatrudnia kilkunastu nauczycieli).
Zajęcia mogą odbywać się u Państwa w biurze, u nas w szkole lub w innym dogodnym dla Państwa miejscu.
Możemy zaoferować Państwu pakiety godzin w ustalonej cenie do wykorzystania w dowolnym trybie stosownie do Państwa możliwości czasowych lub inny np. miesięczny sposób rozliczeń.
Współpraca z nami odbywa się na podstawie podpisanej umowy. Rozliczenie należności z tytułu nauki następuje poprzez fakturę VAT. Szczegółowe warunki płatności ustalamy przed podpisaniem umowy.

Z chęcią spotkamy się z Państwem żeby udzielić dodatkowych wyjaśnień lub odpowiedzieć na Państwa pytania.

Prosimy o kontakt mailem: sekretariat@espanoles.pl lub telefonicznie pod nr. 794 455 556For almost 10 years Academia Españoles carries on Spanish courses for companies and institutions.
Our clients include many companies from the financial, information technology and pharmaceutical industry.
We teach both Poles and foreigners residing in Warsaw. All of our teachers are native Spaniards (native speakers). They combine excellent knowledge of the language with the skills of teaching, the passion and commitment.
Our teachers are fluent in English, but lessons are conducted in Spanish.
The main goal pursued in the course is to learn to communicate in Spanish. Knowledge base, i.e. grammar and vocabulary are adapted to the needs of the students.
By choosing our offer you gain confidence that your teacher will be adequately prepared for their role. If for random cause, or at your request, it was necessary to change the teacher we will immediately provide a replacement (our school employs more than a dozen teachers).
Classes can be held at your office, at our school or at any other convenient place for you.
We can offer you hours packages at established price for use in any mode according to your time possibilities or another, i.e. monthly billing.
Cooperation with us is based on the contract/VAT invoice. Detailed terms of payment will be agreed before signing the contract.

We will be happy to meet you to provide additional clarifications or to answer your questions.

Please contact us by e-mail: sekretariat@espanoles.pl or telephone number - 794 455 556